Huis-en Privacyreglement

Huisreglement:

 • Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
 • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.
 • U dient zelf uw polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoedt, zijn de kosten voor u.
 • Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
 • Het is u niet toegestaan de computers binnen de praktijk te bedienen, tenzij de behandelend fysiotherapeut hier specifiek om vraagt bij bijvoorbeeld het invullen van een digitale vragenlijst;
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor de klachtencommissie van het KNGF inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

Privacyreglement:

Alle gegevens betreffende de behandeling staan geregistreerd in Intramed/Fysioroadmap/MRS-systems, de administratieve gegevens in Intramed/Fysioroadmap/MRS-systems en de meetgegevens in de software van Fysioroadmap/MRS-systems.

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

 • de NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer in de cabine worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten onleesbaar gemaakt;
 • de behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt;
 • een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier;
 • bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener, alleen na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. De goedkeuring van de patiënt wordt afgevinkt in Fysioroadmap;
 • indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. De goedkeuring van de patiënt wordt afgevinkt in Fysioroadmap;
 • de fysiotherapeuten en de secretaresse de mogelijkheid hebben zich voor het (telefonisch) bespreken van privacygevoelige gegevens zich terug te trekken in een aparte ruimte. Hiervoor kan een behandelruimte worden gebruikt, of anders de koffieruimte;
 • het patiënten niet is toegestaan de computers te bedienen (zie huisreglement), zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens;
 • de patiënt te allen tijde recht heeft op inzage in zijn patiëntendossier (op aanvraag);
 • de patiënt het recht heeft op een afschrift van zijn patiëntdossier (op aanvraag).

De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.